[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Nasavrky [ Město nebo obec ]

Městský úřad Nasavrky
Městský úřad Nasavrky
Celková charakteristika města
Město Nasavrky má celkem 1614 obyvatel ve 574 domech. Mimo to je zde 82 neobydlených domů sloužících převážně k rekreaci jako chalupy a 66 rekreačních chat. Nasavrky leží na severovýchodním úpatí Železných hor v samém středu okresu Chrudim. Obec se nachází na 3 katastrech: Nasavrky (Nasavrky, Nová Ves), Ochoz u Nasavrk (Ochoz, Drahotice, Libáň, Březovec) a Podlíšťany (Podlíšťany, Obořice) o celkové výměře 1256,13 ha. Obec Nasavrky patří do velikostní skupiny podle počtu obyvatel do skupiny 1000 - 1999. V r. 1994 v obci trvale žilo 1458 obyvatel včetně místních částí.
Historie
První zmínka z dostupných pramenů o Nasavrkách je z roku 1318 . Nasavrky bývaly sídlem vladyků Žehartů z Nasavrk. Král Karel IV. daroval Nasavrky svému příteli Janu Očkovi, olomouckému biskupu a v roce 1360 prohlásil Nasavrky za městečko a udělil mu právo týdenního trhu. Během staletí se vystřídalo mnoho majitelů. V roce 1746 přešly Nasavrky do vlastnictví rodu Auerspergů. Až do roku 1848, do zrušení roboty, bylo celé jejich sídlo se všemi kancelářemi v Nasavrkách. Sem se přes 200 let soustřeďovalo vedení veškerých auerspergských statků a dvorů a do roku 1765 bylo i hrdelní právo.Od tohoto roku působil soud pro stíhání zločinců, ale měl i civilní soudní moc a vedení pozemkových knih. 6. července 1849 byl v Nasavrkách ustaven soud a berní úřad. K tomuto okresnímu soudu spadalo 46 obcí. Po druhé světové válce byly Nasavrky novým státoprávním uspořádáním převedeny na MNV Nasavrky.
Demografické údaje
K roku 1830 měly Nasavrky 53 domů a 561 obyvatel.
Libáň: ves poblíže zříceniny hradu Strádova měla v roce 1830 11 domů a 97 obyvatel, mlýn a lesní úřad.
Ochoz: v r. 1830 měla 25 domů a 190 obyvatel.
Březovec: v r. 1830 měl 4 domy a 36 obyvatel.
Drahotice: v r. 1830 měly 13 domů a 114 obyvatel.
Podlíšťany: v r. 1843 měly 27 domů a 204 obyvatel.
Obořice: v r. 1843 měla 8 domů a 63 obyvatel.
Nová Ves: v r. 1843 měla 15 domů a 109 obyvatel.
Spádovost okolních obcí je historickou i současnou skutečností. Od roku 1992 jsou Nasavrky pověřenou obcí pro tyto okolní obce: Bojanov, Horní Bradlo, Libkov, České Lhotice, Krásné, Hodonín, Ctětín a Nasavrky včetně všech místních částí těchto obcí. V čele městského úřadu je uvolněný starosta, státní správu i samosprávu zajišťuje celkem 12 stálých zaměstnanců pod vedením tajemníka. V rámci státní správy zajišťuje městský úřad matriku,stavební úřad a oddělení pro poskytování dávek sociálně potřebným občanům včetně poskytování sociálních služeb. Dále obecní úřad do roku 2006 zajišťoval provoz řízené skládky TDO, která byla dokončena v roce 1994. V rámci výstavby nové skládky byla zajištěna i likvidace staré a nevyhovující skládky, kterou zde provozovaly Technické služby Chrudim. Provoz skládky v současnosti zajišťuje firma AVE CZ Nasavrky a.s. . Městský úřad zřídil vlastní Majetkový odbor, který 5 stálými zaměstnanci zajišťují běžnou údržbu a menší investiční akce městského úřadu. Město Nasavrky vlastní 120 ha lesa, kde veškerou činnosti zajišťuje 5 pracovníků.
Místní části obce:
Nasavrky jsou sídlem obecního úřadu, který je umístěn v nově upravené budově v historické části náměstí vedle kostela a zámku. Budova byla původně úřednickou budovou bývalého Nasavrckého panství. V Nasavrkách trvale bydlí 1143 obyvatel v 350 rodinných domcích a ve 12 bytových domech. Je zde 27 neobydlených domů, některé jsou užívané převážně k rekreaci, několik domů je zcela opuštěných. Na nasavrckém katastru je postaveno celkem 25 rekreačních chat.
Z historických budov se dochoval zámek, který je v současné době kompletně zrekonstruován. V přízemí zámku sídlí Informační centrum a je zde obřadní síň, v prvním podlaží jsou výstavní prostory Keltské expozice, ve druhém podlaží jsou prostory pro pořádání výstav, koncertů a jiných společenských akcí. Výškovou domintou je kostel sv. Jiljí/původně postaven v gotickém slohu koncem 13. století a 2x v historii vyhořel/. Nasavrky mají vlastní hřbitov, kam se pohřbívají zesnulí ze širokého spádového území. Ojedinělou státní rezervací je zde téměř 2 ha sad jedlých kaštanů, založený v roce 1774.
Zaměstnanost v Nasavrkách zajišťují tyto podniky:
AKSANA a.s. - dílna na výrobu čepic - zaměstnává asi 20 lidí
V bývalém pivovaru, kde se do r. 1951 vařilo pivo, sídlí Majetkový odbor města,vedení AVE CZ Nasavrky a několik dalších firem a provozoven.
Lesy České republiky - zajišťují správu nad lesy v širším regionu cca 10 lidí.
Drobné obchody a řemesla - zaměstnávají cca 70 lidí.
Truhlářská dílna ZD - zde pracuje 8 lidí.
Pracovní příležitosti nabízí též Zemědělské družstvo Horní Bradlo v hlavní zemědělské výrobě. Obhospodařuje převážnou část pozemků nasavrckého katastru.
Občané v produktivním věku jsou převážně zaměstnáni mimo své bydliště. Nejvíce z nich dojíždí do Chrudimi /15km/, Slatiňan, Hlinska /14 km/. Nasavrky leží na trasách dálkových a linkových autobusů a proto mají občané poměrně dobré spojení do zaměstnání.
Obchodní síť zajišťuje několik soukromých obchodů a nákupní středisko JEDNOTY, ve kterém je umístěna prodejna potravin a část je pronajata soukromé společnosti AUTOSPOL, která zajišťuje prodej náhradních dílů na nákladní automobily. Dále jsou zde v provozu dvě restaurace, kadeřnictví, krejčovství a další soukromé provozovny pro zajišťování různých služeb občanům.
Nasavrky jsou napojeny na kvalitní pitnou vodu. Po celých Nasavrkách je v současné době již nevyhovující rozvod kanalizace a jeho rekonstrukce je nejdůležitějším úkolem, který musí představitelé obce v nejbližší době vyřešit. V roce 1995 byla dokončena plošná plynofikace obce a některých jejich místních částí. Vzhledem k tomu, že v Nasavrkách byla provedena přestavba na ekologický systém vytápění většinou ve všech objektech, došlo k výraznému zlepšení ovzduší. Od r. 1992 se v Nasavrkách postupně buduje nová základní technická vybavenost v lokalitě "Nad náměstím" pro cca 20 rodinných domů. V r. 1995 se podařilo vystavět v této lokalitě dům s malometrážními byty pro sociálně slabší občany.
Vzhledem k dobré poloze Nasavrk blízko známých rekreačních středisek Horní Bradlo, Seč a Křižanovice jsou předpoklady, a v návrhu územního plánu jsou vytypované plochy pro rozšíření rekreace i v Nasavrkách. K vybavenosti Nasavrk přispívá také služby poskytované Českou spořitelnou a Českou poštou. Kulturní vyžití do nedávné doby zajišťovalo kino, ale pro malou návštěvnost jeho provoz skončil. Každoročně se v Nasavrkách pořádá výstava obrazů Nasavrcká paleta s významem přesahujícím rámec regionu.
V Nasavrkách je nově postavená mateřská a základní škola . Obě navštěvují děti z širokého okolí. V r.1995 došlo na základní škole po jedenáctiletém užívání k havárii, kdy v době vyučování se uvolnil jeden atikový panel a spadl na školní zahradu.Odstranění havarijního stavu si vyžádalo z rozpočtu obce vysokou finanční částku. Střední odborné učiliště zemědělské má 40-ti letou včelařskou tradici. Je jediné v ČR pro obor včelař - ovocnář. Dále je zde možno získat výuční list v oboru "truhlář pro stavební dřevěné konstrukce", obor "provoz služeb" a obor "zahradník - zahradnice". Dále učiliště zajišťuje nástavbové dvouleté studium s maturitou pro obor "podnikání v oboru". V současné době navštěvuje SOUZ cca 100 učňů.
Zdravotnické služby zabezpečuje místní zdravotní středisko s obvodním, ženským, zubním a dětským lékařem. Pro široké okolí lékárenskou službu zajišťuje soukromá lékárna. V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce objektu Obce Nasavrky na dům s pečovatelskou službou, kde je v současné době ubytováno 35 občanů, kteří jsou odkázáni na pomoc jiných.
V Nasavrkách dosud pracuje několik zájmový spolků /SDH,zahrádkáři, TJ SOKOL, fotbalový klub, JUNÁK, myslivecká sdružení, nasavrcká beseda, včelaři, keltské sdružení BOII, atp./

KONTAKTNÍ ADRESA:

Městský úřad Nasavrky
Mgr. Milan Chvojka, starosta města
Nasavrky
537 25 Nasavrky
Česko (CZ)
tel: (+420) 469 669 317

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.nasavrky.cz

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: správce systému (Mikroregion Podhůří Železných hor) org. 127, 06.08.2022 v 15:11 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm